Historia zmian w programie EGB        (C) 1997-2013 Geobaza Sp z o.o.
Spis treści


Wersja 6.50


Wersja 6.30


Wersja 6.28


Wersja 6.26


Wersja 6.25a


Wersja 6.25


Historia zmian w programie EGB        (C) 1997-2013 Geobaza Sp z o.o.
Wersja 6.50Zmiany:


W wersji 6.50 wprowadzono szereg zmian mających na celu podniesienie bezpieczeństwa danych i dostępu do nich.


I. Zmiany techniczne.


Od strony technicznej dotychczasowe pliki o rozszerzeniu "eg" zostają przekonwertowane do plików bazodanowych "btr", co umożliwia pracę w tzw. trybie "Remote", czyli dostępie do danych poprzez mechanizmy bazy danych bez widoczności plików danych dla operatora programu. Katalog z danymi może być położony w dowolnej przestrzeni dyskowej serwera niedostępnej dla zalogowanych do serwera użytkowników. Katalog z tymi danymi nie powinien być udostępniany jako zasób sieciowy serwera, gdyż dostęp do niego ma baza Pervasive, poprzez to którą dostęp do danych uzyskują operatorzy programu.


Konwersja danych jest dwuetapowa. Pierwszy etap ma miejsce podczas uruchamiania programu i dotyczy plików:


- adr_gmin.eg

- firma.eg

- mseg.cfg

- users_eg.dan

- \Wzorce\kontury.eg

- \Wzorce\konturyu.eg

- \Wzorce\grupy.eg

- \Wzorce\stat_in.eg

- slo_ewn.btr


W jego wyniku utworzone zostają następujące pliki:


- Adr_gmin.btr

- egb_par.btr

- slo_egb.btr

- users.btr

- \wzorce\kont.btr

- \wzorce\kont_u.btr

- slo_egb.btr


Dane z plików grupy.eg i stat_in.eg zostają przeniesione do słownika ogólnego slo_egb.btr.


Drugi etap uruchamiany jest podczas wchodzenia do danej gminy. Najlepiej z poziomu formularza wejścia do  rejestru wybrać opcję "Listy globalne", a następnie "Wykaz osób".


W przypadku użytkowników wersji 6.2x zostanie uruchomiona konwersja danych dotyczących nazwisk, mająca na celu zwiększenie tego pola z 30 do 50 znaków (wersja 6.30). W tym przypadku, po konwersji należy ponownie uruchomić program i jeszcze raz powtórzyć wejście do rejestru, w celu uruchomienia konwersji do wersji 6.50.


Konwersja do wersji 6.50 zamienia pliki konturyu.eg w katalogu gminnym oraz kontury.eg w katalogach obrębowych na ich wersje "btr". Dodatkowo przenoszone są katalogi raportowe z poziomu danych do katalogu Raporty znajdującego się na głównej ścieżce programu EGB. Odbywa się to z zachowaniem podziału na poszczególne gminy poprzez kod GUS tej gminy, dla przykładu:


Dotychczasowa lokalizacja raportów:        S:\EGB\Baza\<nazwa_bazy>\Raporty\<obręby gminy>

Nowa lokalizacja                        S:\EGB\Raporty\<kod_gminy>\<obręby gminy>


Wszystkie raporty będą teraz zapisywane w nowej lokalizacji.


Uwagi.

1. Przed wgraniem i uruchomieniem nowej wersji programu należy bezwzględnie zarchiwizować cały katalog EGB (w powyższym przykładzie S:\EGB)


2. Przed wykonaniem etapu drugiego nie należy wchodzić do opcji "Systematyka > Jednostki ewidencyjne", gdyż ma to wpływ na przenoszenie raportów ze starej do nowej lokalizacji.

II. Zmiany dotyczące funkcjonowania programu


1. Zmiany w panelu logowania do programu.


Ze względu na wspomniane wcześniej zabezpieczenia dostępu do programu, zmianie uległ formularz logowania do programu.Wycofana została rozwijana lista operatorów programu oraz dopuszczone zostały małe litery w loginie i haśle operatora. Dodany został przycisk (kluczyk) pozwalający operatorowi na zmianę hasła.W celu zmiany hasła, należy podać hasło dotychczasowe oraz dwa razy wpisać nowe hasło. Pod hasłami znajduje się wskaźnik siły wprowadzonego hasła. Przycisk OK (pozwalający potwierdzić zmianę) staje się aktywny dopiero wtedy, gdy siła (złożoność) hasła odpowiada wartości określonej w parametrach systemu. Podczas transferu maksymalny wiek hasła ustawiany jest na 30 dni. Po tym czasie hasło wygasa i należy je ponownie zdefiniować. Zarówno maksymalny wiek hasła jak i siłę hasła określa się w parametrach pracy programu.2. Parametry pracy programu i dane kontaktowe.


Dane o konfiguracji programu oraz dane kontaktowe do ośrodka zostały przeniesione do wspólnego formularza (Systematyka > Ustawienia i dane kontaktowe).Poza dotychczasowymi parametrami dodane zostały pola dotyczące parametrów haseł. Pierwsze z nich określa  czas ważności haseł, drugie pole w formie suwaka definiuje siłę hasła, czyli wymogi odnośnie złożoności hasła. Im wyższa wartość, tym bardziej skomplikowane musi być hasło użytkownika. Ustawienie wartości zerowej wyłącza kontrolę siły hasła.


W dolnej części formularza dodano pole z informacją dotyczącą terminu otrzymania zwrotnych zawiadomień z KW. Wartość tego pola ma wpływ na filtrowanie zawiadomień w dzienniku zawiadomień do KW w kontekście przekroczenia przez sąd terminu dostarczenia zawiadomienia o dokonaniu wpisu w KW.


W danych kontaktowych (druga zakładka formularza) wprowadzono dodatkowe pola teleadresowe. Wyodrębnione zostało pole na kod pocztowy. Podczas transferu zostaje ono wypełnione na podstawie dotychczasowych danych, ale należy je zweryfikować lub/i uzupełnić, gdyż jest ono używane podczas sporządzania niektórych wydruków.3. Parametry operatorów.


Ze względu na przeniesienie operatorów z pliku "eg" do pliku "btr", zmianie uległ sposób obsługi listy operatorów jak i zakres informacji związanych z danym operatorem. Obecnie lista operatorów jest obsługiwana w identyczny sposób jak wszystkie pozostałe listy w programie. Listę operatorów wywołuje się poprzez menu (Systematyka > Operatorzy programu)


Na liście operatorów, w stosunku do stanu dotychczasowego, podawana jest informacja o blokowanej przez operatora JR, ilości aktywnych połączeń (log), ostatnio używanej gminie (domyślnej gminie dla operatora) oraz dacie ostatniej zmiany hasła i ilość dni do jego wygaśnięcia.


Formularz danych operatora posiada trzy zakładki. Na pierwszej ustawiane są uprawnienia operatora, na drugiej - parametry (głównie związane z wydrukami), na trzeciej kolory elementów programu. Dzięki temu wszystkie dane operatora ustawiane są w jednym miejscu, a nie na kilku różnych formularzach, jak to było dotychczas.


Zmianie uległa metoda nadawania hasła operatorowi. Obecnie w celu zmiany hasła, trzeba nacisnąć klawisz "Ustaw/zmień hasło" co spowoduje pojawienie się formularza zmiany hasła opisanego wcześniej w punkcie dotyczącym logowania do systemu.


Użytkownik o uprawnieniach globalnych (administrator) ma możliwość ustawiania haseł innym użytkownikom ale nie ma możliwości podglądu ich haseł. W jego przypadku do zmiany hasła nie jest wymagana znajomość dotychczasowego hasła, np. gdy jakiś operator zapomni swojego hasła, to jedyną metodą jest nadanie mu nowego hasła. Oczywiście operator ten będzie mógł, a nawet powinien, zmienić hasło nadane przez administratora na swoje własne ale zgodne z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi siły haseł.


Ponadto każdy operator ma dostęp do swojego konta i w zależności od uprawnień może zmieniać swoje parametry. W tym celu można skorzystać z opcji Systematyka > Konto bieżącego operatora. Z tego poziomu operator również może zmienić swoje hasło.4. Słownik parametrów ogólnych.


Przeorganizowaniu i uporządkowaniu uległy też słowniki. Kolejność działów słownika została podporządkowana ich ważności w programie, poza tym pogrupowano słowniki związane z EGB i RCiWN. W wyniku konwersji w słowniku ogólnym znajdują się informacje o statusach instytucji oraz o grupach rejestrowych.


Dla każdego działu słownika podana jest informacja o typie i długości kodów należących do tego działu. Typ "L" oznacza pole tylko liczbowe, a typ "A" pole alfanumeryczne.


 


Ze względu na zmianę formatu słownika, uległ również zmianie plik tekstowy, z którego można zasilać słownik. Zmianie uległ separator pól ze spacji na znak pionowej kreski "|". Jest to podyktowane zachowaniem formatowania poszczególnych kodów słownikowych.5. Słowniki konturów i sposobów użytkowania.


Dla słowników konturów i sposobów użytkowania  wprowadzono możliwość przeglądania wg kodów lub wg oznaczeń. W obu przypadkach dostępne jest szybkie wyszukiwanie znane z innych list. Dotyczy to zarówno słowników związanych z aktualną gminą jak i słowników wzorcowych.6. Zmiany w obsłudze list.


Zmieniona została obsługa list, w zależności od kontekstu ich wywołania. Dotychczas pierwszym przyciskiem każdej listy był przycisk "OK", którego naciśnięcie przeważnie zamykało listę. Obecnie wprowadzono mechanizm, który w zależności od kontekstu wywołania listy pierwszy klawisz definiuje jako "WYBIERZ" lub jako "Pokaż". Jeżeli lista wywołana jest w celu wybrania z niej pozycji do np. pola formularza, to przycisk ma opis zdefiniowany jako "WYBIERZ" natomiast w innych przypadkach jako "Pokaż".  W konsekwencji naciśnięcie klawisza "Enter" lub dwukrotne kliknięcie myszą na danej pozycji listy uruchamia akcję wynikającą z opisu pierwszego klawisza.7. Raporty i wydruki.


Rozbito opcję przeglądania raportów zapisanych na dysku na:

- przegląd i wydruk raportów powiatowych

- przegląd i wydruk raportów gminnych

- przegląd i wydruk raportów obrębowych


W zależności od wybranej opcji, program właściwie pozycjonuje przegląd zapisanych raportów w celu ich wybrania do podglądu.


Zmieniony został podgląd wydruku w przypadku aktywnego "szybkiego podglądu wydruku" w parametrach operatora.


 


Dodano przycisk "Edytor" oraz opcję "Zapisz". Naciśnięcie przycisku "Edytor" powoduje przejście z szybkiego podglądu do edytora wydruku. Jeżeli będzie zaznaczona opcja "Zapisz", to opuszczenie podglądu wydruku (zamknięcie lub przejście do edytora) spowoduje zapisanie raportu na dysku. Przeważnie raporty chwilowe jak wypis z rejestru nie mają domyślnie zaznaczonej opcji zapisu. Opcja ta jest przeważnie włączona w przypadku długotrwałych raportów jak np. wydruk rejestru.8. Zawiadomienie o zmianach, zawiadomienie do KW.


Zmieniono formularz i logikę określania parametrów zawiadomień i zawiadomień do KW.Sekcja "Zawiadomienie do KW" jest aktywna tylko w przypadku, gdy w sekcji "Raporty" zaznaczone jest "Zawiadomienie do KW". Domyślnie w przypadku zawiadomień do KW, zwykłe zawiadomienia nie są  generowane i w związku z tym sekcja "Zawartość" określająca parametry wydruku zwykłych zawiadomień nie jest aktywna. Aby wraz z zawiadomieniami do KW utworzone zostały także zwykłe zawiadomienia, należy włączyć opcję "Utwórz również zwykłe zawiadomienie o zmianie". W wyniku włączenia tej opcji sekcja "Zawartość" zostanie odblokowana i w rezultacie powstanie wydruk zwykłych zawiadomień.


W stosunku do poprzedniej wersji, w zakresie zawiadomień do KW, dodana została podsekcja "Załączniki". Pierwszy załącznik jest zawsze włączony, natomiast dwa pozostałe włączane są przez operatora. Aktywność poszczególnych załączników wpływa na treść zawiadomienia do KW. Ponadto, w przypadku włączenia "Wypisu z rejestru gruntów", po wydrukowaniu zawiadomień do KW uruchamiane jest drukowanie wypisów z rejestru wg stanu wykazanego w zawiadomieniu do KW. Elementem wiążącym wypisy z zawiadomieniem do KW jest numer pozycji dziennika zawiadomień do KW, umieszczany w numerze kancelaryjnym wypisu.


Parametry ustawiane na powyższym formularzu (podobnie jak parametry wypisów) są pamiętane w kontekście każdego operatora. Wystarczy zatem raz je zdefiniować.


Na wydruku zawiadomień do KW dodana została klauzula, mówiąca, że dokument jest podstawą do dokonania zmian w KW.9. Dziennik zawiadomień do KW.


W dzienniku zawiadomień do KW wprowadzono kolumnę "Ile po" oraz możliwość filtrowania listy pod kątem zawiadomień, dla których został przekroczony termin otrzymania zwrotnego zawiadomienia o dokonaniu wpisu w KW.Kolumna "Ile po" podaje o ile dni został przekroczony termin. Wartość podawana w tej kolumnie wyliczana jest na podstawie daty wysłania zawiadomienia do KW i ilości dni po których powinien nastąpić wpływ zwrotnego zawiadomienia z KW. Domyślna ilość dni definiowana jest w systematyce w parametrach ogólnych programu.


Listę można także wyfiltrować do zawiadomień, dla których nie otrzymano informacji zwrotnej z KW w wymaganym terminie. W tym celu należy wybrać akcję "F9 Po terminie", w wyniku czego pojawi się pytanie o termin, w którym powinno nastąpić otrzymanie informacji z KW. Domyślnie wartość ta ustawiana jest zgodnie z parametrami ogólnymi programu. W trakcie przeglądu listy można ilość dni zmieniać, jednak ma to wpływ tylko na czas aktywności listy i nie zmienia ustawień ogólnych programu. W wyniku zatwierdzenia terminu, na liście pozostają tylko pozycje spełniające warunek filtrowania. W przypadku aktywnego filtra, zmienia się także opis w tytule okna informując o aktywności filtra. Kolejne wywołanie "F9 Po terminie" spowoduje anulowanie filtra.10. Zawiadomienie do KW i dziennik zawiadomień do KW


Zmieniono również lokalizację w menu opcji związanych z drukowaniem zawiadomień do KW.Wyodrębniona została również opcja związana tylko z drukowaniem zawiadomień do KW, która jest uproszczoną wersją opcji "Raporty zmian".
Poprawione błędy:


1. Poprawione zostało formatowanie nowych KW i adresów na wypisach i zawiadomieniach o zmianach oraz skorowidzach budynków i lokali.


2. Poprawione zostały napotkane nieprawidłowości w tworzeniu zawiadomień do KW.
Historia zmian w programie EGB        (C) 1997-2013 Geobaza Sp z o.o.
Wersja 6.30Zmiany:


Zmianie uległa długość pola zawierająca nazwisko osoby fizycznej z 30 do 50 znaków. Zmiana ta wymaga konwersji danych. Wykonywana jest ona podczas wchodzenia do danej gminy. Najlepiej z poziomu formularza wejścia do  rejestru wybrać opcję "Listy globalne", a następnie "Wykaz osób".

Konwersja zostanie zakończona raportem. Po jej zakończeniu program wymaga ponownego uruchomienia.Historia zmian w programie EGB        (C) 1997-2013 Geobaza Sp z o.o.
Wersja 6.28Zmiany:


Wprowadzono do programu możliwość generowania zawiadomień o zmianach do Sądów KW.


1. W słowniku sądów KW dodane zostały pola na informacje adresowe danego sądu, które dla sądów występujących na terenie powiatu (przeważnie 1) należy uzupełnić


 


2. Rozszerzono formularz generowania zawiadomień o zmianach o pola związane z zawiadomieniami dla KWOznaczenie sądu pobierane jest z listy sądów określonych dla danej gminy. W przypadku, gdy dla danej gminy jest więcej niż jeden sąd KW, to właściwy z nich należy wybrać z listy rozwijanej w polu Sąd.


W celu sporządzenia zawiadomienia dla KW należy zaznaczyć rodzaj tego zawiadomienia. Wybranie "Brak zawiadomienia" spowoduje, że zawiadomienia dla KW nie będą drukowane. Zostanie wydrukowane jedynie klasyczne (dotychczasowe) zawiadomienie o zmianie. Pozostałe dwie opcje pozwalają na określenie rodzaju zawiadomienia dla KW. Dla każdego z rodzajów zawiadomień dostępnych jest pięć wzorów zawiadomienia. O wyborze wzoru zawiadomienia decyduje rodzaj wykonanej w ewidencji zmiany.


Zawiadomienia dla KW są generowane "w tle" klasycznych zawiadomień, przy czym generowanie to odbywa się tylko dla nowej, graficznej, zgodniej z G5 formy zawiadomień. Nie są one generowane dla zawiadomień w trybie tekstowym, który jest sukcesywnie zastępowany trybem graficznym


Warunkiem prawidłowego tworzenia zawiadomień dla KW jest przestrzeganie następujących zasad:


-  zmiany w ewidencji muszą być przeprowadzane przez operatorów zgodnie z wytycznymi dla zawiadomień dla KW, tzn. nie można pod jednym kodem zmiany łączyć różnych zmian. Jeżeli wybrany został kod na podział działki, to zakres zmian musi dotyczyć tylko podziału. Nie można robić podziału, a następnie sprzedaży działki (nowa JR).


- nie można zmianą przedmiotową obejmować działek z różnymi KW. W takim przypadku muszą być utworzone nowe zmiany.


- musi być wypełnione pole Działka macierzysta, dla nowych działek powstałych z podziału i wskazywać na działkę dzieloną.3. Dziennik zawiadomień dla KW.


Informację o utworzeniu zawiadomienia dla KW można zapisywać w dzienniku zawiadomień dla KW. Wpisy do tego dziennika mogą być wprowadzane automatycznie lub ręcznie. W celu automatycznego wpisu należy podczas generowania zawiadomienia o zmianie włączyć  opcję "Zapisz zawiadomienie w dzienniku zawiadomień dla KW".


Możliwych jest pięć różnych wariantów przeglądania pozycji dziennika.
Dane w dzienniku zawierają informacje uzyskane podczas generowania zawiadomienia tj. rodzaj zawiadomienia, zmiana której zawiadomienie dotyczy, numer KW i właściwego sądu oraz data utworzenia zawiadomienia.


Dodatkowo znajdują się pola informujące o otrzymaniu zwrotnego zawiadomienia z KW o dokonaniu wpisu w KW. Pola te są wypełniane przez operatora programu.
Historia zmian w programie EGB        (C) 1997-2013 Geobaza Sp z o.o.
Wersja 6.26Zmiany:


1. Rozszerzono program o możliwość prowadzenia rejestru budynków przekazanych do użytku i ubytków mieszkaniowych. Dane w nim gromadzone potrzebne są do sporządzania kwartalnych raportów oczekiwanych przez GUS. Do rejestru GUS można wejść z poziomu menu głównego, listy budynków oraz z kartoteki danego budynku. Zmiana danych (w tym dopisywanie) wymaga włączenia uprawnień dla operatora:       Wejście z menu głównego odbywa się poprzez wybranie opcję Rejestr > G. Budynki przekazane w użytkowanie i ubytki, a następnie wskazanie sposobu przeglądania danych:Wejście z poziomu listy budynków odbywa się poprzez klawisz F12 Gus:Wejście z poziomu kartoteki budynku odbywa się poprzez klawisz Gus:       W przypadku wejścia z poziomu listy budynków lub z kartoteki danego budynku, informacje z rejestru GUS są ograniczone tylko do danego budynku. Natomiast wejście z poziomu menu głównego ukazuje wszystkie pozycje rejestru wg wybranego sposobu przeglądania.


   W rejestrze zapisywane są zarówno informacje o przekazaniu w użytkowanie jak i informacje o ubytkach mieszkaniowych. O rodzaju zapisu decyduje wartość w kolumnie „P/U” (P-przekazanie, U-Ubytek). Przekazywanie budynku do użytku może następować etapami (częściami). W przypadku gdy przekazany do użytku jest cały budynek, należy wpisać słowo "cały” w polu dotyczącym części. W przypadku częściowego przekazywania budynku do użytku, kolejne części należy numerować cyframi arabskimi, natomiast ostatnią cześć należy zapisać słowem "ostatnia”. Wynika to z objaśnień do formularza GUS.


       Dane do rejestru wprowadzane są po wybraniu akcji „F3 Dopisz” z poziomu listy. Przy czym sposób wprowadzania danych do rejestru uzależniony jest od miejsca, z którego nastąpiło wejście do rejestru.


       Gdy wejście do rejestru odbywa się z poziomu menu głównego EGB, to uruchomienie dopisywania danych  skutkuje pojawieniem się czystego formularza:       W pierwszej kolejności określamy datę, następnie czy wpis dotyczy przekazania do użytku, czy ubytku. W zależności od rodzaju wpisu następuje aktywowanie wymaganych pól formularza – nie wymagane stają się nieaktywne.

   Formularz może (ale nie musi) zostać wypełniony danymi znajdującymi się w EGB. W tym celu należy wybrać z listy gminę i obręb (ikona obok pola obręb). Następnie wybrać budynek znajdujący się w EGB (ikona przy polu identyfikatora budynku).


       W wyniku wybrania budynku, nastąpi wypełnienie poszczególnych pól formularza na podstawie kartoteki budynku. Gdy w EGB znajdują się lokale powiązane z budynkiem, to zostanie wypełniona część formularza dotycząca mieszkań i izb. Zostają również pobrane osoby znajdujące się w JR, w której znajduje się budynek. Dane, których nie można pobrać z EGB, trzeba uzupełnić ręcznie.


       Po wskazaniu budynku i pobraniu jego danych z EGB zmienia się sposób działania klawisza wyboru budynku. Od tego momentu możliwe jest odświeżenie danych budynku (nie można wybrać innego budynku). Ponowne pobranie (odświeżenie) danych z EGB może też nastąpić po zmianie daty wpisu. Sprawdzane jest przy tym, czy w podanym czasie budynek znajdował się w EGB. Jeśli się nie znajdował, to program proponuje pobranie danych z pierwszego wpisu budynku do EGB.


       Jeżeli w EGB nie ma jeszcze danych o budynku, to poszczególne pola formularza można wypełnić ręcznie. Pole identyfikator budynku można wypełnić, tylko w przypadku, gdy wiadomo jest jaki identyfikator będzie posiadał dany budynek, w przeciwnym przypadku nie należy tego pola wypełniać.


       W wyniku naciśnięcia klawisza OK, następuje weryfikacja wprowadzonych danych i zapis do bazy.


   Gdy rejestr GUS zostanie wywołany z poziomu listy budynków lub kartoteki budynku, to uruchomienie dopisywania danych spowoduje automatyczne wypełnienie formularza danymi pobranymi z EGB.


       Podczas wprowadzania ubytku mieszkaniowego, o ile ubytek nie dotyczy całego budynku, należy wskazać konkretny lokal. Wciśnięcie ikony obok pola z identyfikatorem lokalu spowoduje wyświetlenie listy lokali znajdujących się w danym budynku. Wybranie lokalu z listy spowoduje wypełnienie informacji o numerze lokalu oraz o osobach na podstawie JR, w której znajduje się lokal.


Dane zapisane w rejestrze GUS można wydrukować wybierając z menu głównego EGB opcję Raporty > Raporty dla GUS


Po wskazaniu rodzaju raportu pojawia się formularz pozwalający określić parametry sporządzania raportu.Raport może być wykonany dla całego powiatu lub dla aktualnej gminy. Można także określić przedział dat inny niż wynikający z cyklu kwartalnego, np. wykonać go w skali roku.


Uwaga:

       W przypadku braku licencji na prowadzenie rejestru GUS, program w tym zakresie pracuje w wersji demonstracyjnej co oznacza, że zachowana jest pełna funkcjonalności wprowadzania danych ale wydruki ograniczone są do kilku pozycji.


Poprawione błędy:


1. Poprawiono działanie wydruków uproszczonych. W przypadku wyboru działek do wydruku z poziomu formularza wypisów uproszczonych, a następnie uruchomienia tworzenia wydruku pojawiał się błąd „Access violation ...”
Historia zmian w programie EGB        (C) 1997-2013 Geobaza Sp z o.o.
Wersja 6.25aZmiany:


1. Rozszerzono pole teczka rzeczowa z 10 do 15 znaków.


2. Wprowadzono możliwość wyłączenia drukowania nazwy miejscowości w nagłówkach wypisów oraz w pozycjach zawiadomień o zmianach dla obszarów wiejskich.

       

W przypadku braku nazw miejscowości przy działkach lub różnych nazwach miejscowości w poszczególnych działkach danej JR, jako nazwa miejscowości w nagłówku przyjmowana jest nazwa miasta dla obszarów miejskich lub nazwa obrębu, w którym położone są działki dla obszarów wiejskich. W przypadku obrębów istnieje możliwość określenia domyślnej nazwy miejscowości, gdy powinna być ona inna niż nazwa obrębu. Istnieją jednak przypadki dotyczące obszarów wiejskich, gdy w danym obrębie jest kilka miejscowości i w takiej sytuacji pobieranie nazwy miejscowości  na podstawie nazwy obrębu lub miejscowości domyślnej nie jest prawidłowe. Dlatego w parametrach obrębu zapisanych w systematyce jednostek ewidencyjnych dodano opcję pozwalającą wyłączyć opisany powyżej mechanizm określania nazwy miejscowości i tym samym pominąć jej wydruk w nagłówku wypisu/rejestru.


       Podczas sporządzania zawiadomienia o zmianach,  mechanizm ten dotyczy także ustalania nazwy miejscowości dla budynków i lokali (na podstawie relacji do działek), w sytuacji gdy działka nie ma ustalonej nazwy miejscowości.Poprawione błędy:


1. Poprawiono błąd określania najwyższego numeru działek podczas wprowadzania rezerwacji numerów działek.
Historia zmian w programie EGB        (C) 1997-2013 Geobaza Sp z o.o.
Wersja 6.25Zmiany:


1. Wprowadzono możliwość pracy programu z pominięciem systemu plików. Dzięki temu zabezpieczono dane przed przypadkowym uszkodzeniem lub skasowaniem. Odwołanie do danych następuje przez odpowiednią konfigurację bazy Pervasive-a oraz plik konfiguracyjny dla programu EGB. Powyższy mechanizm został również wprowadzony do wszystkich modułów dodatkowych programu (SWDE, RCiWN, Opłaty, EWN, FVAT).


2. Dostosowano wydruki generowane przez program do formatu graficznego. Poprawiono tym samym ich wizualny wygląd (w tym podział na strony) oraz znacznie przyspieszono czas tworzenia.


3. Poprawiono wydruk listy "Rezerwacja numerów działek” wywoływanej poprzez F10 z poziomu listy rezerwacji. Na wydruku arkusz działki nie był oddzielony od numeru działki.


4. Rozbudowano panel rezerwacji numerów działek o możliwość definiowania zakresu mianowników dla nowych działekPo wprowadzeniu tego zakresu, do listy rezerwacji zostaną automatycznie dopisane kolejne działki.


5. Poprawiono działanie "Listy rezerwacji działek” po wybraniu akcji "F2 Oblicz” lub "F9 Jest na liście” .


6. Wprowadzono możliwość generowania skorowidzów i zestawień budynków oraz lokali na zadany dzień poprzez definicję parametrów analizy:7. Poprawiono tworzenie "Zbiorczego zestawienia klasoużytków” dla wskazanego arkusza. Dotychczas generowanie tego zestawienia obejmowało również działki z innym arkuszem znajdujące się w JR, w której wystąpiła działka z zadanym arkuszem. Obecnie do zestawienia przyjmowane są tylko działki z danego arkusza.


8. Na zawiadomieniach o zmianach dodano możliwość drukowania oznaczenia "Teczki rzeczowej”. Oznaczenie drukowane jest w górnym lewym rogu zawiadomienia i  ma format:


       "<fraza. >WWPPGG_R.OOOO.NrZmiany.Rok”


"<fraza>” określana jest na formularzu parametrów tworzenia zawiadomień i pamiętana jest dla każdego operatora. Na poniższym przykładzie zapisana jest jako „NGG.”.


9. Poprawiono działanie formularza parametrów generowania zawiadomień w zakresie określenia nowej (zgodnej z G5) i starej formy wydruku zawiadomienia. Stara forma wydruku nie podlega modyfikacji i w kolejnych wersjach programu będzie wycofana. Poprawiono również "Edycję decyzji 1,2” oraz Adresatów. Dotychczas edycja tych elementów stałych zawiadomienia nie uwzględniała rozbicia na nową i starą formę wydruku, a tym samym miało to wpływ na kodowanie polskich znaków oraz formatowanie szerokości wydruku.


10. Na wydruku wypisów dodano możliwość:


- określenia ilości drukowanych egzemplarzy,

- wyłączenia wydruku danych osobowych

- pamiętania numerów kancelaryjnych i wybierania ich z listyParametr „Ilość egzemplarzy” ma wpływ na sposób sortowania wydruku. Jeśli jego wartość jest większa od 1 to program przestawia sterownik wydruku na takie sortowanie, aby kolejno drukowane strony stanowiły pierwszy egzemplarz, kolejne drugi itd. Dotychczas wpierw drukowane były pierwsze strony, potem drugie itd.


Lista numerów kancelaryjnych zapisana jest w pliku: Nr_kanc.txt


11. Poprawiono formatowanie nagłówka jednostki ewidencyjnej na wypisach i zawiadomieniach o zmianach. W przypadku, gdy następowało złamanie wiersza z nazwą jednostki ewidencyjnej (zajmowała ona więcej niż jeden wiersz), dochodziło do nieprawidłowego stronicowania wydruku (ostatnie wiersze były przerzucane na nową, nienumerowaną stronę).12. Rozszerzono parametry operatora o możliwość włączenia szybkiego podglądu oraz określenie domyślnej skali podglądu wydruku.Włączenie szybkiego podglądu oznacza, że po sporządzeniu wydruku nie będzie pojawiał się edytor wydruku tylko od razu rzeczywisty podgląd. Dotychczas, aby ten właściwy podgląd uzyskać trzeba go było ręczne wywołać z poziomu edytora wydruku, np. poprzez klawisz F4.

Skala podglądu pozwala na zmianę domyślnego skalowania podglądu wydruku, które dostosowuje skalę do rozdzielczości monitora.


13. Poprawiono działanie podglądu wydruku w zakresie skalowania i przeglądania stron.
Dotychczas po ręcznym zmienieniu skali wydruku, występował problem z przeglądaniem stron przy pomocy klawiszy PgUp i PgDown. Zamiast przeglądu kolejnych stron, zmieniana była skala podglądu.

Dodatkowo wprowadzono możliwość zmiany skali poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl i kręcenie kółkiem myszy (podobnie jak w przeglądarkach internetowych, czy pakiecie MS Office)

W przypadku, gdy w parametrach operatora włączona jest opcja "Szybkiego podglądu wydruku”, na formularzu podglądu pojawia się opcja pozwalająca na przejście do edytora wydruku po zakończeniu podglądu.


14. Rozszerzono wydruk wypisów uproszczonych o możliwość drukowania notesów zapisanych przy osobach
15. Wyłączono przenoszenie adresu działki do adresów budynków, podczas wykonywania podziału działki i przypisywania budynków do działek powstałych podczas podziału.


16. Dodano możliwość wyszukiwania osób fizycznych i instytucji na listach pojawiających się podczas wybierania osoby z banku osób, np. podczas określania osoby zgłaszającej zmianę lub podczas określania danych osobowych w JR:W wyniku wybrania akcji „F7 szukaj”, pojawia się pytanie o frazę wyszukiwania (nie są wymagane blankiety). Wyszukiwanie realizowane jest od aktualnej pozycji do końca listy i zatrzymuje się na pierwszym napotkanym wierszu, w którym znajdzie się szukana fraza. Z racji budowy w/w listy możliwe jest jej przeszukiwanie również po danych adresowych, numerach NIP, REGON lub PESEL.

W analogiczny sposób realizowane jest wyszukiwanie osób fizycznych.


17. Na liście wykonawców, odbiorców i rzeczoznawców dodano możliwość wyszukiwania osoby po frazie zapisanej blankietowo. Tego typu wyszukiwanie wywołuje się poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl i F7 (stąd znak ^ w opisie klawisza F7^ Szukaj). Zwykłe wyszukiwanie dostępne poprzez samo „F7 Szukaj”  nadal funkcjonuje i realizowane jest w zakresie aktywnego indeksu (Kod lub Nazwa osoby w zależności od sposobu wywołania listy).
18. W wersji dla gmin (do przeglądania danych) wprowadzono blokowanie podglądu i zmiany hasła operatora ADM przez innych operatorów.


19. Wprowadzono opcję techniczną pozwalającą na dołączanie KERG-ów. Istnieją dwa warianty dołączania KERG-ów: pełny i różnicowy.


W wariancie pełnym dołączane są wszystkie KERG-i, bez analizy, czy dany KERG istniał już w bazie docelowej. Wariant ten należy stosować w przypadku, gdy dołączana baza była od początku prowadzona niezależnie od bazy docelowej.

Wariant różnicowy należy stosować w przypadku, gdy pierwotnie obie bazy były prowadzone w tej samej lokalizacji (np. starostwo), a następnie doszło do ich rozłączenia i odrębnego prowadzenia (np. przekazanie bazy do gminy/miasta, co oznaczało przekopiowanie istniejącej w starostwie bazy KERG), a po pewnym czasie bazy znowu wróciły do lokalizacji źródłowej (starostwo). W takim przypadku cześć wpisów w obu bazach jest taka sama, gdyż wspólne jest ich źródło. Dołączanie różnicowe dołączy jedynie KERG-i, które występują w bazie dołączanej, a nie występują w bazie docelowej.


W celu dołączenia KERG-ów z innej bazy należy:


1. Wykonać kompletną archiwizację danych, gdyż ewentualne niepowodzenie dołączania wymagać będzie odtworzenia danych z kopii.


2. Skopiować do katalogu programu pliki pochodzące z dołączanego systemu:

   Roboty_D.btr

   Rob_obj_D.btr

   Osoby_D.btr

   Oznaczenie "_D" w nazwie pliku musi zostać dodane podczas kopiowania plików.


3. Wgrać dołączane gminy do katalogu z danymi programu docelowego (domyślnie katalog \BAZA)


4. Dodać dołączane gminy do systematyki katalogów baz programu


5. W celu sprawdzenia poprawności instalacji, wejść do kilku obrębów dołączanych gmin


6. Uruchomić procedurę dołączania KERG-ów (Rejestr > Operacje na bazie > Dołączanie KERG-ów)


   Dołączanie KERG-ów jest procedurą dwustopniową. Najpierw następuje dodanie KERG-ów do systemu głównego, a następnie przekonwertowanie danych w dołączanych gminach i ich obrębach.

   W rezultacie pierwszego kroku, tworzony jest plik "DK.TXT", który jest tabelą konwersji identyfikatorów KERG-ów.

   Drugi krok bazuje na tabeli konwersji "DK.TXT", wymieniając identyfikatory KERG-ów ze starych na nowe w plikach gminnych i obrębowych dołączanej gminy.

   Krok pierwszy jest operacją jednorazową wykonywaną podczas dołączania pierwszej gminy.

   W jego rezultacie pliki z oznaczeniem "*_D.btr" zostaną zmienione na "*_D.iii", aby nie zostały ponownie użyte (skutkowałoby to powieleniem KERG-ów)

   Krok drugi można powtarzać dla kolejnych dołączanych gmin, gdyż elementem sterującym dla niego jest plik "DK.TXT" wygenerowany w kroku pierwszym.

   W tym celu należy zmienić aktywną gminę i ponownie uruchomić dołączanie KERG-ów


7. Jeżeli dołączana gmina jest ostatnią z dołączanych, to należy potwierdzić skasowanie pliku "DK.TXT", aby nie doszło do konwersji KERG-ów w wyniku przypadkowego działania operatora.


8. Dokładnie przeanalizować raport z dołączania. Ewentualne błędy krytyczne oznaczone są znakiem "!"

   Natomiast stwierdzone nieprawidłowości - znakiem "*"

   W przypadku wystąpienia błędów krytycznych, pojawia się również komunikat na końcu raportu.20. W opcjach technicznych dodano analizę i naprawę bazy KERG (Rejestr > Operacje na bazie > Naprawa baz danych > Analiza i naprawa KERG). Sprawdzana jest integralność danych w zakresie powiązań KERG-ów z osobami oraz powiązań obiektów, przy których jest określany KERG (gmina, obręb, działka, budynek, lokal, zmiana) z bazą KERG-ów. Stwierdzone nieprawidłowości są raportowane. W przypadku braku osoby lub KERG-u, następuje ich dopisanie do bazy. Po stronie prowadzącego jest uzupełnienie brakujących danych w tak utworzonych wpisach.

Naprawa jest również włączona w mechanizm naprawy wszystkich plików gminnych.


21. Dodano zabezpieczenie dotyczące sprawdzania środowiska pracy programu.


Część zgłaszanych problemów, związanych z pracą programu wynikała z faktu, iż nie było wykonane mapowanie zasobu sieciowego na dysk logiczny. Mapowanie winno istnieć przed uruchomieniem programu i przeważnie realizowane jest komendą:


NET USE <dysk>: \\serwer\zasob_sieciowy

Np.:  net use s: \\win2003\geodezja


W zamapowanym zasobie musi istnieć katalog dla programu (o dowolnej  nazwie nie przekraczającej 8-znaków), np. EGB lub EGB6 itp. Dopiero w tym katalogu można umieszczać program oraz dane EGB i modułów dodatkowych.


Kolejne problemy wynikały z nieprawidłowego formatu daty systemowej, definiowanej w ustawieniach regionalnych w panelu sterowania systemu Windows. Do prawidłowej pracy programu wymagana jest data zapisana na 10 znakach w formacie RRRR-MM-DD w Windows definiowana jako rrrr-MM-dd.