dnia   

Zamawiający:
Adres:
Email:
Numer NIP:
Tel/fax:


"GEOBAZA" Spółka z o.o.
ul. Łokietka 10/2
84-300 Lębork
Tel/fax:(59)8620030 wew.33

ZAMÓWIENIE DO „GEOBAZA” Spółki z o.o.

Lp.

Nazwa

Ilość

Cena(brutto)
 

 

Razem

 Wszystkie kwoty – brutto.

Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT i upoważniam spółkę "GEOBAZA" w Lęborku do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

W sprawach dotyczących realizacji zamówienia należy kontaktować się z: 

__________________________________
podpis zamawiającego i pieczęć firmowa